Staff

 • Denny Ott

  Denny Ott

  Body Shop Manager

  (724) 838-1208
  Denny Ott

  Denny Ott

  Body Shop Manager

 • Ron Lemley

  Ron Lemley

  Production Manager

  (724) 838-1208
  Ron Lemley

  Ron Lemley

  Production Manager

 • Darren Deemer

  Darren Deemer

  Auto Glass Manager

  (724) 838-1208
  Darren Deemer

  Darren Deemer

  Auto Glass Manager

 • Bob Ulens

  Bob Ulens

  Estimator

  (724) 838-1208
  Bob Ulens

  Bob Ulens

  Estimator

 • Scott Penrod

  Scott Penrod

  Estimator

  (724) 838-1208
  Scott Penrod

  Scott Penrod

  Estimator

 • Howard Tarzian

  Howard Tarzian

  Estimator

  (724) 838-1208
  Howard Tarzian

  Howard Tarzian

  Estimator

 • Rebecca Davis

  Rebecca Davis

  Accountant

  (724) 838-1208
  Rebecca Davis

  Rebecca Davis

  Accountant

 • Tracey Anderson

  Tracey Anderson

  Customer Service Rep

  (724) 838-1208
  Tracey Anderson

  Tracey Anderson

  Customer Service Rep

Smail Collision Center 40.300746, -79.487485.